Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Разлика между призоваване и заповед

Призоваването е правно известие, издадено както в случай на гражданско, така и на наказателно производство, в което съдът разпорежда дадено лице да се яви или да представи документ пред съда в определено време и място. От друга страна, заповедта се описва като правен документ, издаден от съдия или магистрат, който оправомощава полицейски служител да извърши арест, претърсване или изземване на помещения или да предприеме всякакви действия, свързани с правораздаването.

Накратко, двата правни документа служат за една и съща цел, но са доста различни един от друг в смисъл, че практическото въздействие на двете не е едно и също. Прочетете тази статия, в която обяснихме разликата между призоваването и заповедта.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениепризовавамсъдебна заповед
значениеПризоваването означава правен ред, издаден от съдебен служител на ответника или свидетеля, по отношение на съдебно производство.Заповедта е разрешение, издадено от съда, което позволява на полицейския служител да извърши действие, което не е обхванато от техния обхват.
СъдържаИнструкция за представяне или изготвяне на документ или нещо пред съда.Упълномощаване на полицейски служител да задържа обвиняемия и да го представи пред съда.
Адресирано доОтветник или свидетелПолицай
ОбективенДа уведоми лицето за законовото задължение да се яви в съда.Да заведе обвиняемия в съда, който пренебрегна призовките и не се появи.

Определение за призоваване

По закон призоваването е известие, издадено от съда на лицата, участващи в съдебния процес, съдържащо заповед за излизане или за представяне на документ / дело пред съдията. Тя може да бъде обяснена като правен документ, предоставен на страната, т.е. ответник или свидетел, по отношение на дело.

Когато дело е образувано от ищец (пострадалия), срещу ответника (обвиняемия), призовката се връчва. Съдът разпорежда да се призове на ответника да уведоми, че той / тя е съден, като гарантира справедлив процес. То се издава и на други лица, които пряко или непряко участват в делото.

Събирането е писмено, създадено в два екземпляра, надлежно подписано от председателстващия съда на съответния съд или от оправомощено от висшия съд лице в това отношение.

Полицейският служител или служителят на съда или всяко друго лице, което е държавен служител, връчва призовка на ответника. Извикването на свидетеля обаче му се връчва с препоръчана поща, като писмото за потвърждение трябва да бъде подписано от свидетеля при получаване на призоваването.

Определение на заповед

Под термина "заповед" имаме предвид писмено разрешение, дадено от съдия или магистрат, което позволява на полицейски служител да извърши конкретен акт, който иначе би бил наречен незаконен, тъй като актът е срещу основните права на гражданите. Заповедта се използва за задържане на някого, претърсване на помещенията, конфискация на имота или извършване на такава дейност, необходима за регулиране на правосъдието.

Поръчката се издава в писмена форма, надлежно подписана от председателстващия и съдържа печат на съда. Той носи името и обозначението на служителя на правоприлагащия орган, който го изпълнява, както и името и описанието на лицето, което ще бъде арестувано. Освен това се посочва и обвинението, което е обвинено.

Ключови разлики между призоваването и заповедта

Посочените по-долу точки са релевантни по отношение на разликата между призоваване и заповед:

  1. Призоваването може да се разбира като правен ред, издаден от председателя на подсъдимия или свидетел или друго лице, участващо в дело. Напротив, заповедта се описва като писмено разрешение, издадено от съдебен служител, т.е. съдия или магистрат, който оправомощава полицейския служител да извърши действие, за регулиране на правосъдието.
  2. Призоваването съдържа съдебно разпореждане да се яви или представи документ или нещо пред съда, чието неспазване ще доведе до издаване на заповед срещу това лице. Обратно, заповедта е официално разрешение на служителя на правоприлагащите органи да арестува обвиняемия и да произвежда пред съда.
  3. Призовките се адресират до подсъдимия или свидетел или до всяко друго лице, свързано със случая, докато заповедта се отнася до полицейския служител.
  4. Призоваването има за цел да уведоми лицето за законовото задължение да се яви в съда. За разлика от това е издадена заповед с цел да се доведе обвиняемият до съда, който не се е явил пред съда, дори след като е призован.

заключение

Призовка и заповед са два правни документа, съдържащи писмена заповед, която съдът се произнася след вписването на делото, което изисква посоченото в документа лице да се яви пред съда на уговорената дата.

На първо място, въпросите от съда призовават лицето по отношение на съдебно производство, което го задължава да се яви пред съдията на определеното време и дата, или по друг начин се издава заповед от съда срещу това лице.

Top