Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между езика и комуникацията

Докато комуникацията се отнася до обмена на съобщение или информация от един човек на друг, устно или невербално. От друга страна, езикът е човешки комуникационен метод или система, чрез която двама души си взаимодействат. Той се използва в определен регион или общност, за предаване на послание един на друг, с използване на думи.

В процеса на комуникация езикът играе важна роля. Всъщност всички живи същества в този свят общуват на собствения си език. Тези два термина са толкова тясно преплетени, че хората не могат лесно да разпознаят различията си и да ги използват като синоними. Но в действителност съществува ясна разлика между езика и комуникацията.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеезикобщуване
значениеЕзикът предполага система за комуникация, която се основава на вербални или невербални кодове, използвани при предаването на информация.Комуникацията се отнася до начина на обмен на съобщение или информация между двама или повече хора.
Какво е?инструментпроцес
ПодчертаваЗнаци, думи и символисъобщение
Среща се вНа първо място, в слуховите каналиВсички сензорни канали
промянадинамиченстатичен

Определение на езика

Езикът се описва като инструмент, който помага при предаването на чувства и мисли, от един човек на друг. Това е средство за изразяване на това, което човек чувства или мисли, чрез произволно произведени символи или звуци, като думи (устни или писмени), знаци, звуци, жестове, стойка и т.н., които дават определено значение.

Езикът е единствена среда за комуникация между двама души, чрез която те могат да споделят своите виждания, идеи, мнения и емоции един с друг. Целта му е да направи смисъл на сложна и абстрактна мисъл, а също и без объркване. Като система за комуникация, различните езици се използват от хора, които живеят в различни области или принадлежат към различна общност.

Определение на съобщението

Комуникацията се описва като акт на обмяна на идеи, информация или послание от един човек или място на друго чрез думи или знаци, които са разбрани и за двете страни. Комуникацията е жизненоважна за организацията, защото тя е принцип, чрез който членовете на организацията работят помежду си. Тече в различни посоки, като нагоре, надолу, хоризонтално или диагонално.

Комуникацията е широко разпространен процес, т.е. необходим е във всички нива и типове на организацията. Това е двупосочна дейност, която се състои от седем основни елемента, т.е. подател, кодиране, съобщение, канал, приемник, декодиране и обратна връзка. Получаването на обратна връзка, в процеса на комуникация е толкова важно, колкото и изпращането на съобщението, защото само тогава процесът ще бъде завършен. Има два канала за комуникация, които са:

 1. Официално съобщение
 2. Неформална комуникация

Освен това, комуникацията може да се класифицира като:

 • Вербална комуникация
  • Устна комуникация
  • Писмена комуникация
 • Невербална комуникация

Ключови разлики между езика и комуникацията

Посочените по-долу точки представят различията между езика и комуникацията в детайли:

 1. Системата на комуникация, която се основава на вербални или невербални кодове, използвани при предаването на информация, се нарича Език. Начинът на обмен на съобщение или информация между двама или повече хора се нарича комуникация.
 2. Езикът е средство за комуникация, докато комуникацията е процес на предаване на посланието един на друг.
 3. Езикът се фокусира върху знаците, символите и думите. Съобщението поставя акцент върху съобщението.
 4. Преди изобретяването на написани думи езикът се ограничаваше до слуховите канали. Въпреки това, той може да се прояви и във визуални, тактилни и други сетивни канали. От друга страна, комуникацията се осъществява във всички сензорни канали.
 5. Основите на общуването изобщо не се променят. Обратно, дневните нови думи се добавят към речника на езика, така че се променя всеки ден.

заключение

Така с горното обяснение е съвсем ясно, че комуникацията има по-широк обхват от езика, тъй като първият обхваща второто. Езикът е същността на комуникацията, без която тя не може да съществува.

Top