Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между индуктивните и дедуктивните разсъждения

Процесът на мислене за нещо, по рационален начин, за да се направят валидни заключения, е известен като Разум. Това е ежедневна дейност, която използваме за вземане на решения, която включва изграждането на мисли и превръщането им в предложение да се обяснят причините, поради които сме избрали конкретна алтернатива пред другата. аргументация или дедуктивна аргументация. Индуктивното разсъждение следва конкретен поток или поведение, така че да се правят изводи

Обратно, дедуктивната обосновка използва наличната информация, факти или предпоставки, за да стигне до заключение. Тези две логики са точно противоположни една на друга. Въпреки това те често са съпоставени поради липса на адекватна информация. В тази статия ще ви разкажем основните различия между индуктивното и дедуктивното разсъждение, които ще ви помогнат да ги разберете по-добре.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеИндуктивно разсъждениеДедуктивно разсъждение
значениеИндуктивното разсъждение означава аргумент, в който помещенията дават аргументи в подкрепа на вероятната истина на предположението.Дедуктивното разсъждение е основната форма на валидното разсъждение, при което помещенията дават гаранция за истинността на предположенията.
подходПодход отдолу-нагореПодход отгоре-надолу
Начална точказаключениепомещение
Базиран наМодели или тенденцииФакти, истини и правила
процесНаблюдение> Образец> Предварителна хипотеза> ТеорияТеория> Хипотеза> Наблюдение> Потвърждение
аргументМоже или да не е силна.Може или не е валидно.
структураИзлиза от специфични към общиПреминава от общ към специфичен
Начертава изводи сCertainityвероятност

Определение на индуктивното разсъждение

В изследванията, индуктивните разсъждения намекват за логическия процес, в който се наблюдават или анализират конкретни случаи или ситуации, за да се установят общи принципи. В този процес се смята, че множеството предложения съдържат убедителни доказателства за истинността на заключението. Тя се използва, за да се развие разбиране, въз основа на наблюдение на закономерности, за да се установи как работи нещо.

Това са несигурни аргументи; който описва степента, до която заключенията, направени въз основа на помещенията, са надеждни.

В индуктивните разсъждения има някои възможности, че направеното заключение може да бъде невярно, дори ако всички предположения са верни. Мотивите се отнасят до опита и наблюденията, които подкрепят очевидната истина на заключението. Освен това, аргументът може да бъде силен или слаб, тъй като той само описва вероятността за извод, за да е истина.

Дефиниция на дедуктивното разсъждение

Дедуктивното разсъждение означава форма на логика, при която конкретни изводи се извличат от множество помещения (общи твърдения). Тя установява връзката между предложението и заключението. Когато всички предложени твърдения са верни, тогава се прилагат правилата за приспадане и получените резултати неизбежно са верни.

Дедуктивната логика се основава на фундаменталния закон на разсъжденията, т.е. ако X, тогава Y. Това предполага пряко прилагане на наличната информация или факти, за да излезе с нова информация или факти. При това изследователят взема предвид една теория и генерира хипотеза, която може да бъде тествана, след което наблюдението се записва, което води до определени данни, което е нищо друго освен потвърждение на валидността.

Основни различия между индуктивните и дедуктивните разсъждения

Посочените по-долу точки поясняват разликата между индуктивните и дедуктивните разсъждения в подробности:

  1. Аргументът, в който помещенията дават аргументи в подкрепа на вероятната истина на предположението, е индуктивното разсъждение. Елементарната форма на валидното разсъждение, при която предложението е гаранция за истинността на предположението, е дедуктивно разсъждение.
  2. Докато индуктивното разсъждение използва подхода „отдолу нагоре“, дедуктивната логика използва подход „отгоре надолу“.
  3. Първоначалната точка на индуктивното разсъждение е заключението. От друга страна, дедуктивните разсъждения започват с помещения.
  4. Основата на индуктивното разсъждение е поведение или модел. Обратно, дедуктивното разсъждение зависи от фактите и правилата.
  5. Индуктивното разсъждение започва с малко наблюдение, което определя модела и развива теория, като работи по свързани въпроси и установява хипотезата. Напротив, дедуктивното разсъждение започва с общо твърдение, т.е. теория, която се обръща към хипотезата, и след това се изследват някои доказателства или наблюдения, за да се стигне до окончателно заключение.
  6. В индуктивното разсъждение аргументът в подкрепа на заключението може или не може да бъде силен. Напротив, при дедуктивни мотиви аргументът може да се докаже валиден или невалиден.
  7. Индуктивното разсъждение се движи от специфично към общо. За разлика от, дедуктивното разсъждение се движи от общо към конкретно.
  8. В индуктивни разсъждения изведените изводи са вероятностни. За разлика от това, в дедуктивното разсъждение, направеното обобщение е задължително вярно, ако помещенията са правилни.

заключение

За да обобщим, индуктивното и дедуктивното разсъждение са двата вида логика, които се използват в областта на изследванията за разработване на хипотезата, така че да се стигне до заключение, въз основа на информация, която се смята за вярна. Индуктивното аргументиране разглежда събития за осъществяване на обобщението. За разлика от това, дедуктивната аргументация възприема общи твърдения като основа за достигане до конкретно заключение.

Top