Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Разлика между животозастраховането и здравното осигуряване

Застраховката е договорно споразумение между две страни, т.е. застрахователно дружество (застраховател) и застрахован, с което застрахователят в замяна на фиксирана сума (премия) се задължава да обезщети застрахования за понесена загуба или вреда, причинена при възникване на събитие. Документът, който обхваща всички подробности на договора, се нарича застрахователна полица . Животозастраховането е договор, който предпазва от риск от живот.

Постепенно обхватът на животозастраховането се разшири и сега плановете като здравно осигуряване, застраховка за инвалидност и пенсионни планове са на мода. Не е чудно, че животозастраховането и здравното осигуряване са погрешни, но са различни, както при здравното осигуряване е застрахователната полица, която компенсира разходите за медицински сметки, в случай на болест или злополука.

В тази статия опростихме разликата между животозастраховането и здравното осигуряване.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеЖивотозастрахованетоЗдравна осигуровка
значениеЗастраховка "Живот" е застраховка, която покрива риска от живот и изплаща обезпечена сума за случилото се със съответното събитие.Здравното осигуряване се отнася до вид общо застраховане, което покрива медицинските разходи на осигуреното лице, но само до размера на покритата сума.
облагаПолзите за оцеляване и смърт.Лечение и медицински помощи.
PremiumЕднократна сума или вноскаЕднократна сума
Възстановяване на париИнвестираните средства могат да бъдат възстановени след падежа на полицата.В края на срока не могат да бъдат възстановени пари, само сумата се възстановява, в случай на злополука или заболяване
терминДългосроченКраткосрочен

Дефиниция на животозастраховане

Застраховка "Живот", както подсказва името, е застрахователният договор, при който застрахователното дружество се съгласява да заплати определена сума или за смъртта на застрахования, или за изтичането на предвидения срок за кандидата, срещу определена платена сума (премия) от застрахования, или в еднократна сума, или на редовни интервали, т.е. вноски.

Осигурената сума може да бъде изплатена на номинираното лице или на осигуреното лице в еднократна сума или вноски, т.е. анюитет, на падежа на полицата.

Тъй като настъпването на застрахования риск е сигурно и застрахователната компания е длъжна рано или късно да плати обезпечената сума, така и договорът за животозастраховане е известен още като животозастраховане.

Животозастраховането се класифицира в три вида:

  • Осигуряване на цял живот : Когато осигурената сума трябва да бъде платена при настъпването на определено събитие, т.е. смърт на осигуреното лице, то се нарича застраховка за цял живот.
  • Срок на застраховка "Живот" : На падежа на животозастрахователната полица, сумата се изплаща с един изстрел на притежателя на полицата.
  • Анюитет : Когато върху падежа на полицата застрахованата сума се изплаща на вноски, обикновено месечно, тя се нарича рента.

Определение на здравното осигуряване

Здравното осигуряване е договор между застрахователя и осигуреното лице, който може да бъде физическо лице или група, като семейство, служители на организация и т.н., при което застрахователят предлага определено застрахователно покритие при заплащане на премия, при условие, че са спазени условията на споразумението.

Това е вид лично застраховане, предлагано от общозастрахователни или общозастрахователни дружества, в които се компенсират разходите за хоспитализация. По отношение на здравното осигуряване, или изразходваната сума се възстановява, или безкасовото обслужване се предоставя чрез договаряне, с мрежа от болници, в цялата страна, но само до размера, покрит от полицата.

Тя покрива разходите за стаите, разходите за кърмене, хонорари на хирург, лекар, специалист, консултант и т.н., медицински сметки, такси за операция, рентгенови снимки, диализа и т.н.

Основни разлики между животозастраховането и здравното осигуряване

Следващите точки обясняват разликата между животозастраховането и здравното осигуряване:

  1. Осигуряването на живот, както подсказва името, е застрахователен план, който покрива риска от непредвидени обстоятелства, които могат да засегнат човешкия живот и изплаща обезпечената сума на номинирания за смъртта на застрахования или на застрахования при изтичане на определения срок. Обратно, застрахователен продукт, който се изважда от физическо лице, за да компенсира разходите за медицински и хирургически разходи, но само до размера на покритата сума, се нарича здравно осигуряване.
  2. В животозастраховането притежателят на полицата получава обезщетения за оцеляване и смърт. Напротив, здравното осигуряване осигурява лечение и медицински обезщетения в случай на заболяване или злополука.
  3. Премията за животозастраховане може да се изплаща на еднократни или периодични интервали, обикновено на тримесечие. За разлика от това, премията за здравно осигуряване се изплаща на обща сума за целия срок.
  4. Осигурената сума се изплаща на номинираното лице за смъртта на застрахования или застрахования върху падежа на полицата, в животозастраховането. Въпреки това, в случай на здравно осигуряване, не се възстановяват пари, ако срокът на полицата е изтекъл, вместо това той се възстановява в случай на здравен проблем.
  5. Обикновено застраховката „Живот“ се взема за дългосрочни 10 или 20 години. За разлика от това, здравната застраховка се взема за краткосрочен период, например 1 или 3 години.

заключение

Като цяло, в застраховка "Живот", кандидатът или осигуреното лице получава осигурената сума за смъртта на застрахованото лице или за изтичането на срока, за който е взета полицата. В здравното осигуряване не се изплаща връщане на осигурените лица в края на срока, а в случай на спешна медицинска помощ се възстановяват медицински разходи или се осигурява безкасово лечение, при условие че сумата е покрита.

Top