Препоръчано, 2024

Избор На Редактора

Разлика между маса и плътност

Когато се огледате, ще намерите масив от обекти с различен размер, форма и текстура. Тези обекти са съставени от материя, която присъства в три форми, т.е. твърда, течна и газ. Всички три състояния на материята притежават две общи неща, които са маса и обем. Масата е количеството материя, докато обемът е мярка за пространство, заемано от обекта. Съотношението на тези два аспекта на материята е известно като плътност .

Измервателната единица за маса е килограм, а плътността се измерва в килограми на кубичен метър. Статията, представена пред вас, обяснява разликата между масата и плътността по подробен начин, така че погледнете.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениемасаплътност
значениеМасата означава количество вещество, съдържащо се в обект.Плътността на даден обект напомня за концентрацията на материя в обект.
Какво е?Това е мярка за инерция.Това е степента на компактност.
Имотнеприсъщприсъщ
ПредставляваМатерията присъства в тялото.Маса присъства на единица обем.
SI единицакилограмКилограм на кубичен метър

Дефиниция на маса

Терминът „маса“ може да се разбира като измерване на количеството материя, присъстващо в нещо, т.е. колко вещество има в обекта. Колкото повече материята се съдържа в обект, толкова по-голяма е неговата маса. Тя се измерва в килограми или производните му единици.

Масата е скаларно количество, базирано на инерцията. Инерцията е съпротивлението на даден обект, за да промени неговото състояние на движение, когато се приложи сила. Следователно, обект с по-голяма маса има по-висока тенденция да устои на ускорението. Масата на даден обект определя тежестта на обект без гравитация, което означава, че тя остава постоянна, защото масата не се променя с промяната в даден момент от времето.

Дефиниция на плътността

Казано по-просто, плътността се описва като количеството маса в дадено вещество за даден обем. Това е основната характеристика на веществото, което обяснява връзката между маса и обем (заемано пространство). Той определя как плътно молекулите на даден обект са опаковани в дадено пространство.

Плътността на даден обект остава същата, независимо от нейната форма и размер. Въпреки това, той може да бъде променен, ако температурата и налягането се прилагат към обекта, но промяната в плътността също води до промяна в веществото.

Причината за потъването или плаването на повечето от обектите е тяхната плътност, тъй като в обектите, които са по-малко плътни, се наблюдава плаване, докато обектът с по-висока плътност има тенденция да потъва.

Ключови разлики между маса и плътност

Следните точки са съществени, що се отнася до разликата между маса и плътност:

  1. Терминът маса се използва за означаване на количеството материя, съдържаща се в обект. Плътността напомня за близостта на атомите, по същество, т.е. колко плътно са опаковани атомите.
  2. Масата е мярката за количеството на инерцията. Обратно, плътността е степента на компактност.
  3. Масата на даден обект е външното свойство, което зависи от веществото, присъстващо в веществото. Напротив, плътността на даден обект предполага присъщото свойство на обект, който не се основава на количеството материя, съществуваща в извадката.
  4. Масата представлява количеството материя, присъстващо в обект. В сравнение с това, плътността показва масата на единица обем.
  5. Единицата за измерване на масата е килограм, докато стандартната единица за плътност съгласно Международния стандарт е килограм на кубичен метър.

заключение

В науката масата и плътността са двете основни понятия, които се изучават заедно, но са много различни един от друг. Както масата, така и плътността са скаларното количество, което има маса, но няма посока. Масата на един обект описва колко тежък е обектът, независимо от гравитацията, но плътността описва колко компактна е масата на обекта, на единица обем.

Top