Препоръчано, 2024

Избор На Редактора

Разлика между сметката за преоценка и сметката за реализация

Сметка „Преоценка“ се изготвя само когато има промяна в стойността на актива и пасивите на дружеството-партньор, в момента на приемане, пенсиониране и смърт на партньор. От друга страна, сметката за реализация се открива, когато фирмата се ликвидира, така че да закрие счетоводните книги и да изчисли нетния ефект (печалба или загуба), възникващ поради реализацията на активи и уреждане на задължения.

Сметка за преоценка и Сметка за реализация са два вида номинални сметки, които се отнасят до партньорството. Основната разлика между тези две сметки е в редица фактори, като времето на подготовка, съдържанието, обективността и т.н. В тази статия сме събрали цялата разлика между сметка за преоценка и реализация.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеСметка „Преоценка“Сметка за реализация
значениеСметката за преоценка е сметка, подготвена да установи разликата в стойностите на активите и пасивите на фирмата.Реализиращата сметка е сметка, подготвена за установяване на нетната печалба или загуба от продажбата на активи или погасяване на задължения.
Се състои отСамо онези активи и пасиви, които са преоценени.Всички активи и пасиви.
подготовкаВ момента на разтваряне.В момента на разтваряне.
Колко пъти може да се приготви?Тя може да бъде приготвена на различни събития през живота на фирмата.Може да се приготви само веднъж, т.е. когато фирмата се разтвори.
Счетоводни записиВъз основа на разликата в балансовата стойност и преоценената стойност на активите и пасивите.Въз основа на балансовата стойност на активите и пасивите.
Оставащ балансПрехвърлени към капиталовата сметка на стари партньори.Прехвърлени към капиталовата сметка на всички партньори.

Определение на сметката за преоценка

В счетоводната сметка по преоценка се включва сметка, открита от фирмата за водене на отчетност на печалби или загуби, когато активите се преоценяват, а пасивите се преоценяват при възстановяване на фирмата. Възстановяването на фирмата се извършва в следните форми:

 • Приемане на нов партньор
 • Промяна в съотношението на печалбата и загубата
 • Оттегляне на съществуващия партньор
 • Смърт на партньор

Всеки път, когато фирмата се възстановява, обикновено се предпочита да се проверява дали активите се появяват по тяхната текуща пазарна цена в счетоводните книги на фирмата. Ако се установи, че активите са подценени или надценени, те подлежат на преоценка. По същия начин, пасивите се преоценяват, ако бъдат намерени преувеличени или занижени, така че да се гарантира, че те са представени в правилните им стойности в книгите на фирмата. Много пъти се откриват нерегистрирани активи или пасиви, които също се вписват в книгите.

Затова фирмата изготвя сметка за преоценка, за да обхване всички печалби или загуби от активите и пасивите. Всеки баланс по сметката се внася в капиталовата сметка на старите партньори в съотношение, в което те споделят печалби и загуби. Сметката се кредитира, когато:

 • Увеличение на активите
 • Намаляване на пасивите

И дебитиран, когато:

 • Намаляване на активите
 • Увеличение на задълженията

Дефиниране на сметка за реализация

Реализиращата сметка се отнася за сметка, открита от фирмата, когато тя отива за разпускане, за да отчете печалбата, реализирана от продажбата на активи и загубата, понесена от уреждането на задължения.

Когато партньорското дружество е обект на прекратяване, неговите счетоводни книги се закриват и се печели печалба, или се отчита загубата, възникнала при реализирането на активи и плащането на задължения. За целта се изготвя сметка за реализация, за да се идентифицира нетната печалба или загуба, която се прехвърля към капиталовата сметка на всички партньори в съотношение, в което печалбата и загубата се споделят от тях.

Всички активи и външни задължения се прехвърлят по тази сметка, с изключение на:

 • Парични средства в брой
 • Банково салдо
 • Фиктивни активи

Основни разлики между сметката за преоценка и реализация

Посочените по-долу точки са забележителни, що се отнася до разликата между сметката за преоценка и реализация:

 1. Сметка, открита от фирмата, за да се знае дали има някаква промяна в стойността на активите и пасивите на фирмата по време на възстановяването, е сметка за преоценка. От друга страна, сметката за реализация е сметка, подготвена за установяване на нетната печалба или загуба от продажбата на активи или погасяване на задължения по време на разпускането.
 2. Сметката за преоценка се състои само от тези активи и пасиви, чиито стойности са ревизирани. Обратно, сметката за реализация съдържа всички активи и пасиви.
 3. Тези две сметки се различават главно по отношение на времето на изготвяне на двете сметки, т.е. сметката за преоценка се изготвя, когато фирмата се възстановява, докато сметката за реализация се изготвя, когато фирмата се разпуска.
 4. Сметката за преоценка се изготвя на различни събития, като приемане, пенсиониране или смърт на партньори. За разлика от реализацията сметката се изготвя само веднъж, и тогава фирмата прекратява дейността си.
 5. В случай на сметка за преоценка счетоводните записвания се правят на базата на разликата в балансовата стойност и преоценената стойност на активите и пасивите. За разлика от това, счетоводните записвания се извършват по балансовата стойност на активите и пасивите.
 6. Балансът по сметката за преоценка се прехвърля към капиталовата сметка на старите партньори. За разлика от останалата част от сметката за реализация се взима към всички капиталови сметки на партньорите.

образец

Сметка „Преоценка“


Сметка за реализация

заключение

Сметката и сметката за преоценка се изготвят от фирмата на различни събития и също за различни цели. Основната цел на изготвянето на сметката за преоценка е, че каквато и да е печалбата или загубата, която е претърпяна, принадлежи на партньорите, които са съществували във фирмата. Напротив, сметката за реализация е подготвена, само за да се знае каква печалба / загуба печели или страда фирмата, като продава активите и изплащането на пасивите към момента на закриване на фирмата.

Top