Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Разлика между дело и заглавие

В правния речник може да сте чували термините и актовете доста често. Тъй като терминът „ акт“ представлява юридически документ, надлежно подписан от и доставен, за прехвърляне на „титлата“ или собствеността / притежанието на правна сила или законните права от едно лице на друго.

От друга страна, „право на собственост“ означава комбинация от законни права по отношение на собствеността, притежанието и таксата на собствеността, която улеснява притежателя да контролира или да се разпорежда с имота. Тези два термина са толкова тясно преплетени, че разграничителната линия между тези две е тънка. Но те не са едно и също нещо. Вижте тази статия, за да знаете основните точки на разликата между акта и заглавието.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениенотариален актЗаглавие
значениеАкт е правен документ, използван за потвърждаване или предаване на правата.Заглавието е името, използвано за описване на правното положение на дадено лице по отношение на нещо.
Какво е?Средство за прехвърляне на имуществени интереси.Правното право на лицето да използва имота.
изразяванеписанеабстрактен
ПредставляваПраво на иск за собственост.Краен притежател на имота.

Дефиниция на дело

Под термина "акт" имаме предвид правен и официален документ в писмена форма, който се използва за предаване или потвърждаване на интерес, актив или права. За да стане изпълним, документът трябва да бъде ясно определен като акт на лицето. Документът е надлежно подпечатан, подписан от възложителя, удостоверен в присъствието на свидетели и предаден на получателя. Изпълнява се върху някаква ценна хартия. Копие от акта трябва да бъде изпратено до съответния орган заедно с необходимия формуляр. Като цяло, актът се използва за прехвърляне на собственост.

Актът е разделен на няколко параграфа, в които всеки параграф предлага материална информация, описана на прост и разбираем език. Някои често срещани примери за акт са партньорство, акт за подарък, акт за доверие, акт за отдаване под наем и др.

 1. Заглавие на документа
 2. Дата
 3. място
 4. Име, адрес и други данни на страните
 5. Правила и условия
 6. компетентност
 7. Подпис на страните и свидетелите.

Определение на заглавието

Доказателството, че собственикът притежава определен актив по закон или законното право да го използва, е известно като заглавие. Казано по-просто, понятието заглавие представлява събирането на права на конкретно лице (титуляр) върху актив. Правата на титуляра могат да включват правото да притежават, използват, продават, контролират и се разпореждат с актива по начина, който той сметне за подходящ.

Заглавието обяснява правните отношения на титуляра с предмета (собственост). Тя отговаря на въпроса - на кого в крайна сметка принадлежи имуществото? Заглавието се доказва с подходящ документ, в повечето случаи акт.

Ключови разлики между дело и заглавие

Разликата между акта и правото на собственост може да се направи ясно на следните основания:

 1. Правен документ, използван от лице за прехвърляне на собствеността или правата на друго лице, е известен като акт. Заглавието се описва като име, използвано за описване на правното положение на дадено лице по отношение на нещо.
 2. А дело е нищо друго освен средство за прехвърляне на имуществени интереси. От друга страна, заглавието е законното право на лицето да използва имота.
 3. Актът е винаги в писмена форма и надлежно подписан от участващите страни, докато заглавието е абстрактно.
 4. Актът представлява правото на собственика да претендира за имота. За разлика от заглавието, което описва, кой притежава имота в края на краищата.

заключение

След преглед на горните точки е съвсем ясно, че двата акта и заглавието са свързани един с друг, но те са различни. Докато заглавието показва крайната собственост върху даден имот, актът е официално изпълнен писмен документ, който установява пълни права върху имота.

Top