Препоръчано, 2023

Избор На Редактора

Разлика между право и етика

По-просто казано, законът може да се разбира като систематичен набор от общоприети правила и правила, създадени от подходящ орган като правителството, който може да бъде регионален, национален, международен и т.н. Той се използва за управление на действията и поведението на членове и могат да бъдат приложени, чрез налагане на санкции.

Много пъти понятието закон е съпоставено с термина етика, но има разлика, тъй като етиката са принципите, които ръководят човек или общество, създадени да решават какво е добро или лошо, правилно или грешно в дадена ситуация. Той регулира поведението или поведението на човека и помага на човека да живее добър живот, като прилага моралните правила и насоки.

За един мирянин тези два термина са еднакви, но факт е, че има разлика между закона и етиката. Прочетете внимателно статията, за да преодолеете неяснотите си.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениезаконетика
значениеЗаконът се отнася до систематичен набор от правила, които управляват цялото общество и действията на отделните му членове.Етиката е клон на моралната философия, която насочва хората към основното човешко поведение.
Какво е?Набор от правила и разпоредбиНабор от указания
Управляван отправителствоИндивидуални, правни и професионални норми
изразяванеИзразява се и се публикува в писмена форма.Те са абстрактни.
нарушениеНарушаването на закона не е допустимо, което може да доведе до наказание като лишаване от свобода или глоба или и двете.Няма наказание за нарушение на етиката.
ОбективенЗаконът е създаден с цел да поддържа социалния ред и мира в обществото и да осигурява защита на всички граждани.Етиката се прави, за да помогне на хората да решат какво е правилно или грешно и как да действат.
подвързванеЗаконът има правно задължение.Етиката няма задължителен характер.

Определение на закона

Законът е описан като набор от правила и правила, създадени от правителството, за да управляват цялото общество. Законът е общопризнат, признат и приложен. Тя е създадена с цел поддържане на обществения ред, мир, справедливост в обществото и осигуряване на защита на широката общественост и защита на техния интерес. Тя се прави след като се вземат предвид етичните принципи и моралните ценности.

Законът е направен от съдебната система на страната. Всеки човек в страната е длъжен да спазва закона. Тя ясно дефинира това, което човек трябва или не трябва да прави. Така че, в случай на нарушение на закона може да доведе до наказание или наказание или понякога и двете.

Определение на етика

Под етика имаме предвид този клон на моралната философия, който насочва хората към това какво е добро или лошо. Това е сбор от фундаментални понятия и принципи на идеален човешки характер. Принципите ни помагат при вземането на решения относно това, което е правилно или грешно. Той ни информира как да действаме в дадена ситуация и да правим преценка, за да направим по-добър избор за себе си.

Етиката е кодекс за поведение, съгласуван и приет от хората. Той определя стандарт за това как човек трябва да живее и да взаимодейства с други хора.

Видове етика

Основни разлики между правото и етика

Основните разлики между закона и етиката са посочени по-долу:

  1. Законът се дефинира като систематичен набор от правила, който управлява цялото общество и действията на отделните му членове. Етика означава наука за стандартно човешко поведение.
  2. Законът се състои от набор от правила и разпоредби, докато Етика се състои от насоки и принципи, които информират хората за това как да живеят или как да се държат в определена ситуация.
  3. Законът се създава от правителството, което може да бъде местно, регионално, национално или международно. От друга страна, етиката се ръководи от индивидуални, правни или професионални норми, т.е. етика на работното място, екологична етика и т.н.
  4. Законът е изразен в конституцията в писмена форма. За разлика от етиката, тя не може да бъде намерена в писмена форма.
  5. Нарушаването на закона може да доведе до наказание или наказание, или и двете, които не са в случай на нарушение на етиката.
  6. Целта на закона е да поддържа социалния ред и мира в нацията и да защитава всички граждани. За разлика от етиката, която е кодекс на поведение, който помага на човек да реши какво е правилно или грешно и как да действа.
  7. Законът създава правно обвързване, но етиката няма такова обвързване за хората.

заключение

Законът и етиката са различни по начин, който трябва да направи човек и какво трябва да направи човек. Първото е общоприето, докато второто е идеално човешко поведение, договорено от повечето хора. Въпреки че и законът, и етиката са в съответствие, така че те не си противоречат. И двамата вървят рамо до рамо, тъй като те предлагат как да се действа по определен начин. Всеки човек е равен в очите на закона и етиката, т.е. никой не е по-висш или по-нисък. Освен това, тези две позволяват на човек да мисли свободно и да избира.

Top